Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

Ogłoszenie o III naborze Formularzy zgłoszeniowych do projektu "Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego"

02Lipca2024
powrót do listy

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza III nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

W ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych II” można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz pracodawcy nie będący przedsiębiorcami mający swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. miasta Przemyśl oraz powiatów: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych podmiotów, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego.

Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego oraz subregionu przemyskiego muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji przez co najmniej 60 dni kalendarzowych, licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (w przypadku podmiotów funkcjonujących na rynku krócej niż 60 dni kalendarzowych wymóg ten musi być zachowany nieprzerwanie od momentu rejestracji podmiotu we właściwym rejestrze lub ewidencji).

Pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy lub pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych, licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (termin ten nie dotyczy samozatrudnionych).

 

Wsparcie w ramach projektu jest dedykowane w szczególności do następujących grup docelowych oraz rodzajów usług:

 • przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie) lub pracodawcy niebędący przedsiębiorcami posiadający siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. w obrębie subregionu przemyskiego miasto Przemyśl, Jarosław, Przeworsk;
 • usługi rozwojowe w zakresie umiejętności cyfrowych;
 • usługi rozwojowe w zakresie umiejętności „zielonych”;
 • pracownicy w wieku powyżej 55 roku życia;
 • usługi rozwojowe prowadzące do uzyskania lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zarejestrowanym w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadające nadany kod kwalifikacji.

 

Limity dofinansowania:

 • mikroprzedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 70%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 40 000 zł
 • małe przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 60%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 75 000 zł
 • średnie przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 50%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 100 000 zł
 • pracodawca nie będący przedsiębiorcą: poziom dofinansowania usługi - 70%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na pracodawcę- 40 000 zł

W przypadku usług rozwojowych kończących się uzyskaniem lub potwierdzeniem kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji

poziom dofinansowania jest wyższy o 10%

 

UWAGA !

Dofinansowanie wytypowanej usługi rozwojowej jest możliwe tylko w przypadku, kiedy jej koszt nie przekracza III kwartyla dla danej podkategorii usług i utrzymuje limit stawki godzinowej wynikający z porównywarki cen usług rozwojowych BUR dostępnej pod adresem

 www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka

 

Kwota alokacji przeznaczona na nabór:  350 000 zł, w tym:

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 200 000  zł
 • dla małych przedsiębiorstw : 80 000 zł
 • dla średnich przedsiębiorstw: 40 000 zł
 • dla pracodawców nie będących przedsiębiorcami: 30 000 zł

 

Regulamin wsparcia wraz z wzorem Formularza zgłoszeniowego oraz załącznikami są do pobrania w zakładce  Pliki do pobrania

 

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 11.07.2024 do 24.07.2024

Zgodnie z §4  ust. 1 Regulaminu wsparcia, Operator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia całej rekrutacji lub rekrutacji dla poszczególnych grup przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie) lub pracodawców niebędących przedsiębiorcami w ramach danego naboru, w przypadku, gdy wnioskowana kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych dotychczas formularzy zgłoszeniowych przekroczy 95% całej alokacji przeznaczonej na daną edycję rekrutacji lub gdy wnioskowana kwota dofinansowania przekroczy 95% alokacji dla danej grupy. Informacja o wcześniejszym zamknięciu naboru zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Projektu w dniu przekroczenia 95% alokacji, a nabór będzie prowadzony do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym informacja o wcześniejszym zamknięciu rekrutacji została upubliczniona.

 

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście w Biurze projektu (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, pokój nr 314)

lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej na adres:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

 

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:   

 • w przypadku doręczenia osobistego - datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego potwierdzoną pisemnie w biurze projektu,  
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej - datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora (Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)

Na dzień składania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami Wnioskodawca powinien posiadać utworzony profil pracodawcy w Bazie Usług Rozwojowych

 

Planowana data publikacji list rankingowych: 07.08.2024.

Przypominamy, iż w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z PARR S.A. Umowy wsparcia - promesy. Planowany termin podpisywania Umów wsparcia - promes:  19.08. - 06.09.2024.  W związku z powyższym sugerujemy, aby data rozpoczęcia usług rozwojowych wykazanych w formularzu zgłoszeniowym nie była wcześniejsza niż 26 sierpnia 2024 r.

Jednocześnie informujemy, że Umowa wsparcia-promesa jest ważna 3 miesiące od dnia jej podpisania i w tym okresie Wnioskodawca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych umową.

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie

Biuro projektu:

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 314

e-mail: uslugirozwojowe2@parr.pl

tel: 16 633 63 88

 

(Budynek jest architektonicznie dostosowany do osób z niepełnosprawnościami)

pasek_21-27_RGB.jpg