Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

O projekcie

Projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie  przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr FEPK.07.09-IP.01-0008/23-00 z dnia 26.10.2023 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w  ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie FEPK.07.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr.
 
Grupa docelowa:
Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz pracodawcy nie będący przedsiębiorcami, mający swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. miasta Przemyśl oraz powiatów: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych podmiotów, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego.
 
Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji przez co najmniej 60 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (za wyjątkiem podmiotów nowopowstałych).
 
Celem realizacji projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji przez co najmniej 937 pracowników z subregionu przemyskiego z wykorzystaniem usług rozwojowych w terminie do 31.12.2026 roku. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 455 przedsiębiorstw i pracodawców oraz 1102 pracowników.
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2024 - 31.12.2026
Wartość ogółem projektu: 7 413 231,10 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 5 407 573,50 zł.
 
Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski.
 
W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.
 
BUR_Rozwin kompetencje_nowe zdjecie.jpg
 
Projekt zakłada preferencje na etpie rekrutacji dla przedsiębiorcy/pracodawcy:

1) przedsiębiorstwo (mikro, małe, średnie) lub pracodawca niebędący przedsiębiorcą posiadający siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. w obrębie subregionu przemyskiego miasto Przemyśl, Jarosław, Przeworsk,
2) zgłoszenie do usługi rozwojowej w zakresie umiejętności cyfrowych minimum 1 pracownika,
3) zgłoszenie do usługi rozwojowej w zakresie umiejętności „zielonych” minimum 1 pracownika,
4) zgłoszenie do usługi rozwojowej minimum 1 pracownika w wieku powyżej 55 roku życia,
5) zgłoszenie minimum 1 pracownika do usługi rozwojowej prowadzącej uzyskania lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zarejestrowanym w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadający nadany kod kwalifikacji.

Kwota dofinansowania:

Limit dofinansowania na 1 pracownika:

Mikroprzedsiębiorstwo: 10 000 zł
Małe przedsiębiorstwo:  10 000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: 10 000 zł
Pracodawca niebędący przedsiębiorcą: 10 000 zł

Limit dofinansowania na przedsiębiorstwo:

Mikroprzedsiębiorstwo: 40 000 zł
Małe przedsiębiorstwo: 75 000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: 100 000 zł
Pracodawca niebędący przedsiębiorcą: 40 000 zł

Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie udzielane jako pomoc de minimis:

Mikroprzedsiębiorstwo: 70%
Małe przedsiębiorstwo: 60%
Średnie przedsiębiorstwo: 50%
Pracodawca niebędący przedsiębiorcą: 70%

Projekt przewiduje wyższe o 10% dofinansowanie usług rozwojowych w przypadku: usług rozwojowych kończących się uzyskaniem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zarejestrowanym w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadający nadany kod kwalifikacji.

Etapy ubiegania się o dofinansowanie na usługę rozwojową:

1. Rejestracja przedsiębiorcy/pracodawcy oraz ich pracowników w Bazie Usług Rozwojowych i wytypowanie usługi rozwojowej.
2. Złożenie przez przedsiębiorcę/pracodawcę formularza zgłoszeniowego do PARR S.A.
3. Podpisanie przez przedsiębiorcę/pracodawcę z PARR S.A. umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej
4. Zapisanie się przedsiębiorcy/pracodawcy na usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych
5. Udział pracowników w usłudze rozwojowej
6. Zapłata przez przedsiębiorcę/pracodawcę za usługę rozwojową
7. Wypełnienie ankiet oceniających usługę w BUR
8. Złożenie przez przedsiębiorcę/pracodawcę do PARR S.A. dokumentów rozliczeniowych dotyczących usługi rozwojowej
9. Wypłata przez PARR S.A. dofinansowania

 

 

 

 

pasek_21-27_RGB.jpg